+31 6 31942194 ikwil@ookvandaag.online

Algemene voorwaarden OokVandaag.Online 2020

door Robert Rietveld – Okt 2020 –

Laatste update: 12 Okt 2020

Hier vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle opdrachten en diensten die door OokVandaag.Online worden geleverd. OokVandaag.Online is een merknaam van Design for Care (kvk 58730265 te Utrecht). 

De algemene voorwaarden worden geactualiseerd op de website.

Vragen? Neem contact met ons op of stuur een email aan robert@designforcare.nl.

 

DEFINITIES

 • Activiteit : alle type activiteiten die door OokVandaag.Online worden georganiseerd, zoals de aangeboden diensten, workshops en trainingen.
 • Deelnemer : iemand die meedoet aan de activiteiten die vanuit OokVandaag.Online worden georganiseerd en/of begeleidt.
 • Opdracht : de overeenkomst die ontstaat doordat opdrachtgever akkoord geeft op de offerte.
 • Opdrachtgever : de persoon of organisatie die opdracht geeft tot het uitvoeren van activiteiten door OokVandaag.Online.
 • Offerte : het voorstel van OokVandaag.Online aan opdrachtgever.
 • Online OokVandaag.Online : een door OokVandaag.Online georganiseerde online-training/workshop die plaatsvindt op basis van open inschrijving.

 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en diensten van OokVandaag.Online. Door opdracht te verlenen gaat opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.
 2. Indien deze algemene voorwaarden op enig onderdeel in strijd zijn met wat in de opdracht staat, gaat wat in de opdracht staat voor.
 3. OokVandaag.Online is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Opdrachtgever heeft het recht de opdracht binnen 4 weken na kennisname van deze wijzigingen te annuleren indien hij niet akkoord is met de aangebrachte wijzigingen in de algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (leverings)voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

DIENSTEN EN LEVERING

 1. OokVandaag.Online levert activiteiten en diensten gericht op het bevorderen van Agile mindset, Design Thinking, Design Sprint, Online Samenwerken en Online tooling in de breedste zin, binnen de publieke en commerciële sector.
 2. Alle activiteiten en diensten van OokVandaag.Online worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij OokVandaag.Online uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 3. Voorafgaand aan het verlenen van een opdracht door opdrachtgever, verstrekt OokVandaag.OnlineE altijd een offerte waarin de activiteiten en diensten die binnen de opdracht worden geleverd zijn beschreven.
 4. OokVandaag.Online zal zich inspannen om haar dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig het in de offerte gestelde en waar relevant aangevuld met additioneel met opdrachtgever gemaakte schriftelijke afspraken.

 

TARIEVEN EN FACTURATIE

 1. De in de offerte geldende tarieven zijn geldig tot 6 weken na de offertedatum.
 2. De in de offerte opgenomen tarieven (excl. btw) zijn incl. kosten voor voorbereiding van de activiteit en excl. kosten van de materialen tenzij anders vermeld.
 3. De tarieven zijn exclusief kosten voor locatie en bijbehorende kosten zoals die van koffie/thee/lunch etc. tenzij anders vermeld.
 4. De tarieven zijn excl. reiskosten (0,27 eurocent per kilometer gerekend vanaf Utrecht) en eventuele verblijfkosten.
 5. Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden betaald.
 6. Online-trainingen worden vooraf gefactureerd en dienen binnen 14 dagen te worden betaald na dagtekening.

 

ANNULERING EN WIJZIGING

 1. Activiteiten kunnen tot uiterlijk vier weken voor aanvang door een opdrachtgever kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
 2. Bij annulering van een activiteit minder dan vier weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
 3. Bij annulering van een activiteit minder dan twee weken voor aanvang, wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.
 4. Bij verplaatsing van een activiteit minder dan vier weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief direct in rekening gebracht en de resterende 50% zodra een nieuwe datum is gepland.
 5. Bij verplaatsing van een activiteit minder dan twee weken voor aanvang, wordt 100% van het tarief direct in rekening gebracht en een extra 50% zodra een nieuwe datum is gepland.
 6. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van een trainingsplek geldt dat de plek aan een collega overgedragen mag worden, afhankelijk van de restricties die OokVandaag.Online hanteert met betrekking tot het soort deelnemers voor de betreffende activiteit.
 7. Deelname aan een online OokVandaag.Online training kan tot 7 dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 7 dagen, kan de trainingsplek aan een (con-)collega overgedragen worden, afhankelijk van de restricties dieOokVandaag.Online hanteert met betrekking tot het soort deelnemers voor de betreffende training.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen het Auteursrecht, van door OokVandaag.Online ontwikkelde en gebruikte diensten en materialen behoren toe aan OokVandaag.Online en/of haar leveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt door deelname aan een OokVandaag.Online activiteit enkel de gebruikersrechten op door OokVandaag.Online geleverde diensten en materialen. Het is opdrachtgever niet toegestaan het genoemde materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij OokVandaag.Online hier haar uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming voor geeft.
 3. Alle binnen de uitvoering van een opdracht ontwikkelde concepten, ideeën en/of plannen zijn eigendom van de opdrachtgever. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande deze concepten, ideeën en /of plannen liggen bij opdrachtgever en het is OokVandaag.Online niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij opdrachtgever hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
 4. Zonder afbreuk te doen aan de eigendomsrechten van opdrachtgever, geeft opdrachtgever OokVandaag.Online toestemming om als onderdeel van haar promotionele activiteiten, in algemene termen, over de opdracht te communiceren.

 

VERTROUWELIJKHEID

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, zijn OokVandaag.Online ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingezette derde partijen, verplicht tot geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is OokVandaag.Online niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, zal Opdrachtgever de inhoud van offertes en/of andere concurrentiegevoelige uitingen van OokVandaag.Online niet aan derden openbaren.
 4. OokVandaag.Online en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. OokVandaag.Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van de door haar geleverde dienstverlening.
 2. OokVandaag.Online maakt voor uitvoering van haar diensten gebruik van de services van derden. Denk hierbij aan fysieke locaties, online applicaties, additionele facilitators, enzovoorts. Wanneer OokVandaag.Online derden bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is OokVandaag.Online jegens haar opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt, waaronder inbegrepen het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een door een derde partij geleverde dienst die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 3. Mocht OokVandaag.Online (moeten) besluiten een door haar geplande activiteit niet door te kunnen laten gaan, dan zal OokVandaag.Online aanbieden deze activiteit kosteloos op een later moment alsnog uitvoeren. Het staat opdrachtgever vrij om de geannuleerde activiteit vervolgens kosteloos te annuleren. Dit recht geldt enkel voor de geannuleerde activiteit, niet voor de overige activiteiten binnen de verleende opdracht.
 4. Indien OokVandaag.Online onverhoopt toch tot enige vorm van aansprakelijkheid gehouden zou zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt per gebeurtenis en maximaal tot de uitkering die plaatsvindt onder de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

OPSLAG EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. De opdrachtgever verleent toestemming om de verstrekte (persoons)gegevens binnen de organisatie van OokVandaag.Online te verwerken en ter kennis te brengen van door OokVandaag.Online ingeschakelde derden voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer.
 2. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 1. De relatie tussen OokVandaag.Online en haar opdrachtgevers wordt exclusief beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. OokVandaag.Online en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in stand zal worden gelaten.

Design for Care, en dus OokVandaag.Online, zijn gevestigd te Utrecht. Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58730265 (Design for Care). Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.ookvandaag.online.

Get In Touch

bezoekadres: Maanderpoort 41, 6711 TA EDE +31 (0) 6 3194 2194 ikwil@ookvandaag.online